Làm thế nào để tính toán chi phí vận chuyển quốc tế năm 2022?

224

  1. Đầu tiên bạn cần hiểu một khái niệm: RT

RT là tên viết tắt của R Evenue Tons , có nghĩa là tấn có thể tính hóa đơn, tấn vận chuyển hàng hóa, và là tên gọi chung của trọng lượng tấn ( W ) và kích thước tấn ( M ). “Tấn” ở đây chỉ là ký hiệu hóa đơn, tấn hóa đơn / tấn hàng hóa này đôi khi là một đơn vị trọng lượng (chuyển phát nhanh và đường hàng không), và đôi khi là một đơn vị thể tích (đường biển). Ví dụ, Phí vận chuyển 50usd / RT có nghĩa là phí vận chuyển trên mỗi tấn có thể lập hóa đơn là 50 đô la. RT phổ biến trong các nhà giao nhận vận tải, đặc biệt là hàng lẻ đường biển (LCL).

  1. RT được tính như thế nào?

Phương pháp tính toán của tấn hóa đơn RT thường là so sánh giữa trọng lượng thể tích (Trọng lượng thể tích hoặc Trọng lượng kích thước) và trọng lượng gộp (GW), cái nào lớn hơn sẽ tính cước theo cái nào lớn hơn, thường gặp trong vận chuyển hàng hóa và đường hàng không, hoặc khối lượng và trọng lượng thực tế. So sánh khối lượng, cước phí sẽ được tính theo khối lượng nào lớn hơn, điều này thường thấy trong hàng lẻ. Phương pháp tính trọng lượng thể tích là khác nhau đối với các phương thức vận tải khác nhau (tàu tốc hành/ đường hàng không / đường biển).

  1. Cách tính phí chuyển phát nhanh

Cách tính của chuyển phát nhanh nói chung là: khối lượng thể tích = chiều dài * chiều rộng* chiều cao / 5000, đơn vị đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao là cm. Ví dụ, một kiện hàng có chiều dài 80cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm và khối lượng cả bì là 45kg thì khối lượng thể tích = 80 * 50 * 60/5000 = 48kg. Khối lượng thể tích lớn hơn khối lượng cả bì nên tính theo khối lượng thể tích (48kg). Lưu ý: Chuyển phát nhanh thường được tính theo trọng lượng, còn hàng xốp nhẹ thì quy đổi theo thể tích rồi mới tính, khác với vận chuyển theo khối lượng.

  1. Phương pháp tính cước vận chuyển hàng không

Cách tính của vận tải hàng không nói chung là: khối lượng thể tích = chiều dài * chiều rộng * chiều cao / 6000, đơn vị đo chiều dài, chiều rộng và chiều cao là cm.

Ví dụ: một kiện hàng có chiều dài 80cm, chiều rộng 50cm, chiều cao 60cm và khối lượng cả bì là 45kg thì khối lượng thể tích = 80 * 50 * 60/6000 = 40kg.

Trọng lượng thể tích nhỏ hơn trọng lượng toàn bộ, vì vậy nó được tính theo trọng lượng cả bì (45kg). Lưu ý: Vận chuyển hàng không thường được tính theo trọng lượng, và hàng hóa xốp nhẹ được quy đổi thành trọng lượng thể tích rồi tính phí, khác với vận chuyển theo khối lượng.

  1. Cách tính cước vận chuyển đường biển

Có nhiều cách tính cước LCL , và các tiêu chuẩn tính toán có thể khác nhau tùy theo các công ty vận chuyển khác nhau, các nhà giao nhận hàng hóa khác nhau, các cảng khác nhau hoặc các kho hàng khác nhau. Những cái chung là:

1CBM = 1000KG:

Nếu khối lượng thực là 0,8CBM và tổng khối lượng thực tế là 1200kg thì phí vận chuyển = 1200/1000 * tỷ lệ.

1CBM = 750KG:

Nếu khối lượng thực là 0,8CBM và tổng khối lượng thực tế là 1200kg thì phí vận chuyển = 1200/750 * tỷ lệ.

1CBM = 500KG:

Nếu khối lượng thực là 0,8CBM và tổng khối lượng thực tế là 1200kg thì phí vận chuyển = 1200/500 * tỷ lệ.

1CBM = 363KG:

Nếu khối lượng thực là 0,8CBM và tổng khối lượng thực tế là 1200kg thì phí vận chuyển = 1200/363 * tỷ lệ.

Lưu ý:

Vận chuyển hàng lẻ (LCL) thường được tính theo thể tích, sau khi hàng nặng được quy đổi thành thể tích (như 1200/1000, 1200/750, 1200/500, 1200/363 ở trên là quy đổi trọng lượng thành thể tích theo các tiêu chuẩn khác nhau ) và sau đó là Thanh toán, khác với vận chuyển hàng hóa nhanh và đường hàng không theo trọng lượng.

Tổng hợp, chuyển phát nhanh và hàng không: thông qua quy đổi và so sánh, theo nguyên tắc “chọn cái lớn hơn trong hai cái”, xác định trọng lượng tính cước, sau đó nhân trọng lượng tính cước với giá cước, đó là cước phí. Vận chuyển: Thông qua quy đổi và so sánh, theo nguyên tắc “chọn cái lớn hơn trong hai cái”, khối lượng hóa đơn được xác định, sau đó khối lượng hóa đơn được nhân với giá cước, đó là cước phí.

Các tiêu chuẩn chuyển đổi cho vận chuyển là khác nhau, cái nào nên được sử dụng? Chỉ cần hỏi người giao nhận về loại câu hỏi này, và người giao nhận sẽ cho bạn biết tiêu chuẩn chuyển đổi là gì.